Algemene voorwaarden

Juli Ontwerpstudio

Ben je op zoek naar een adembenemend en uniek interieur? Bij Juli Ontwerpstudio transformeren we

ruimtes die jouw persoonlijkheid en stijl weerspiegelen. We streven ernaar om een interieur te

creëren   dat   voldoet   aan   jouw  specifieke  behoeften  en  wensen.  Onze  ontwerpers  luisteren

aandachtig naar jouw visie om jouw droominterieur tot leven te brengen.

Wij staan voor: Verbinding, creativiteit, functionaliteit, maatwerk en vakmanschap. Een interieur is

pas compleet als het aansluit bij wie jij bent.

 

Deze werkzaamheden worden door Juli Ontwerpstudio uitgevoerd op basis van de voorwaarden

zoals hieronder omschreven.

 

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 4. Wijzigingen en meerwerk
 5. Annulering
 6. Herroepingsrecht
 7. Duur en beëindiging
 8. Inschakeling specialisten
 9. Prijzen
 10. Facturering en betaling
 11. Uitvoering Opdracht
 12. Bestelling en levering van producten
 13. Privacy
 14. Intellectuele eigendomsrechten
 15. Klachten
 16. Opschorting en ontbinding
 17. Overmacht
 18. Aansprakelijkheid
 19. Overige bepalingen

1. Definities

Om te voorkomen dat we bepaalde woorden anders uitleggen, is de betekenis van de belangrijkste woorden uitgeschreven:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Juli Ontwerpstudio.
 • Diensten: al hetgeen Juli Ontwerpstudio binnen het kader van de door jou verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Juli Ontwerpstudio: de opdrachtnemer gevestigd te (7691 CK) Bergentheim en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89854535.
 • Opdracht: al hetgeen tussen jou en Juli Ontwerpstudio is overeengekomen.
 • Jij, jullie: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Juli Ontwerpstudio een Opdracht aangaat.
 • We/wij: jij en Juli Ontwerpstudio samen.

2. Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met Juli Ontwerpstudio zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Gebruik van jouw algemene voorwaarden wordt door Juli Ontwerpstudio van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Juli Ontwerpstudio zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarin komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan van Juli Ontwerpstudio.
 3. Een Opdracht komt ook tot stand indien Juli Ontwerpstudio zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door jou gegeven Opdracht. Voor deze Opdrachten wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

4. Wijzigingen en meerwerk

 1. Soms lukt het Juli Ontwerpstudio niet om de Opdracht uit te voeren, moet een Opdracht worden aangepast of moet de Opdracht worden geweigerd. Juli Ontwerpstudio kan hiertoe beslissen zonder daarmee in gebreke te komen. In alle gevallen zal je op de hoogte worden gesteld.
 2. Wil jij een Opdracht wijzigen? Dat kan uiteraard ook. In dat geval vraagt Juli Ontwerpstudio je om dit tijdig en schriftelijk/per mail te melden. Zodra Juli Ontwerpstudio schriftelijk met de wijziging heeft ingestemd is de wijziging van kracht. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken zal dit worden aangegeven.
 3. Een door jou voorgestelde wijziging in de Opdracht kan in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Zodra dat het geval is kan Juli Ontwerpstudio de wijzigingen (zonder daarmee in gebreke te komen) weigeren.
 4. Soms blijkt een Opdracht iets meer werk te zijn dan Juli Ontwerpstudio in eerste instantie dacht. Juli Ontwerpstudio zal hierover contact met je opnemen. Het kan zijn dat in dat geval meer geld in rekening moet worden gebracht dan is geoffreerd.

5. Annulering

Het kan voorkomen dat jij een Opdracht geheel of gedeeltelijk wilt annuleren. In sommige gevallen heeft Juli Ontwerpstudio al kosten moeten maken of is Juli Ontwerpstudio al begonnen met de uitvoering van de Opdracht. Bij een (geheel of gedeeltelijke) annulering van de Opdracht zullen de gemaakte kosten, de aan de Opdracht bestede uren, het geleden verlies of gederfde winst in rekening worden gebracht.

6. Herroepingsrecht

 1. Zodra er sprake is van een Opdracht die op een digitale wijze tot stand is gekomen, kun je als consument gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen de Opdracht herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je een aanvraag hebt ingediend via de website van Juli Ontwerpstudio.
 2. Het herroepingsrecht vervalt indien jij hebt ingestemd met een voorstel van Juli Ontwerpstudio en/of Juli Ontwerpstudio direct met het uitvoeren van de Opdracht is beginnen.
 3. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht dien je dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar Juli Ontwerpstudio te melden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

7. Duur en beëindiging

Juli Ontwerpstudio doet er alles aan om de afgesproken termijnen te halen. Alle termijn die wij hebben afgesproken in de offerte (of in andere documenten) gelden steeds bij benadering en gelden voor Juli Ontwerpstudio nooit als fatale termijnen.

8. Inschakeling specialisten

Zodra het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, kan Juli Ontwerpstudio andere specialisten inschakelen om de Opdracht uit te voeren. Zo mogelijk en/of zonodig zal Juli Ontwerpstudio je hierover informeren, ook indien dit hogere kosten met zich meebrengt.

9. Prijzen

 1. In een offerte doet Juli Ontwerpstudio een voorstel. Het kan zijn dat geen rekening is gehouden met kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) of andere bijkomende kosten zoals reis-, verzend-, koerierskosten. Soms is Juli Ontwerpstudio genoodzaakt om deze kosten later (in ieder geval na het uitbrengen van de offerte) alsnog in rekening te brengen.
 2. Zodra wij geen (vaste) prijs hebben afgesproken, ben je een vergoeding voor de Diensten verschuldigd die zal worden berekend op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven.

10. Facturering en betaling

 1. De betalingstermijn voor de facturen van Juli Ontwerpstudio betreft veertien dagen na factuurdatum. Zodra je niet binnen de factuurtermijn betaald ben je van rechtswege in verzuim.

Zolang de factuur niet is betaald is Juli Ontwerpstudio bevoegd om de verdere uitvoering van de Diensten op te schorten.

 1. Bij een niet tijdige betaling ben je over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd.

11. Uitvoering Opdracht

 1. Alle interieurstyling en kleuradviezen worden gegeven op basis van gevoel, ervaring, eigen interpretatie van jouw ideeën en de informatie die jij aan Juli Ontwerpstudio verstrekt. De inhoud van een advies is niet bindend en slechts adviserend van aard. Jij beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
 2. Juli Ontwerpstudio vertrouwt erop dat je de juiste gegevens en informatie verstrekt. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat de door jou aangeleverde informatie onvoldoende, te laat of niet correct is, dan kan de Opdracht door Juli Ontwerpstudio worden aangepast. Bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn worden als meerwerk in rekening gebracht.
 3. Indien Juli Ontwerpstudio een andere specialist inschakelt of aan jou voorstelt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, is en blijft deze specialist of blijf jij verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Diensten.

12. Bestelling en levering van producten

 1. Juli Ontwerpstudio kan namens en in jouw opdracht producten bij Derden inkopen. Juli Ontwerpstudio heeft geen voorraad. De producten worden op maat gemaakt of speciaal voor jou ingekocht, waardoor het herroepingsrecht en retourneren is uitgesloten.
 2. Juli Ontwerpstudio is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste bestellingen. Jij dient de bestelling te controleren op inhoud, waaronder mede wordt begrepen maten, kleuren, materialen, ed.

13. Privacy

 1. Juli Ontwerpstudio gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en verwacht dat jij dat ook doet met de gegevens die je van Juli Ontwerpstudio krijgt. We moeten ons allemaal houden aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens.
 2. Juli Ontwerpstudio vraagt je om direct contact op te nemen indien jij vindt dat Juli Ontwerpstudio handelt in strijd met de geldende privacy wet- en regelgeving of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. Juli Ontwerpstudio zal dit andersom ook doen.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle door Juli Ontwerpstudio vervaardigde en geleverde werken berusten bij Juli Ontwerpstudio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juli Ontwerpstudio een werk van Juli Ontwerpstudio openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 3. Zodra jij werken of ideeën aanlevert is het belangrijk dat je aangeeft waar je de werken vandaan hebt gehaald. Juli Ontwerpstudio kan namelijk niet controleren of door gebruik van die werken inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Jij blijft daarom verantwoordelijk voor de werken die je aanlevert.
 4. Juli Ontwerpstudio behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde werken geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.

15. Klachten

 1. Juli Ontwerpstudio werkt met veel liefde aan een Opdracht. Mocht je toch niet helemaal blij zijn met een Dienst, geef dat vooral aan. Om te voorkomen dat klachten te lang blijven liggen, vraagt Juli Ontwerpstudio je om binnen 5 werkdagen na levering van Dienst een klacht kenbaar te maken. Hoort Juli Ontwerpstudio niets binnen vijf dagen, dan gaat Juli Ontwerpstudio ervan uit dat je blij bent met de levering en ermee instemt.
 2. Bij een tijdige en gegronde klacht over de geleverde Diensten, zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd door Juli Ontwerpstudio. Juli Ontwerpstudio is niet verplicht om de Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw te leveren indien:
  1. de Klant de aanwijzingen van Juli Ontwerpstudio gegeven adviezen rondom de Diensten niet juist heeft opgevolgd;
  2. onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de producten die op basis van het advies zijn gekocht;
  3. afwijkingen van opgegeven maten, samenstellingen of kleuren, hardheid, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor er een (geringe) afwijking ontstaat tussen het advies en de daadwerkelijke uitvoering van het advies.
  4. gebreken aan producten die door derden zijn geleverd.

16. Opschorting en ontbinding

 1. We kunnen allebei de Opdracht voortijdig beëindigen de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de gemaakte afspraken. De reden van de beëindiging moet schriftelijk aan de ander bevestigd worden.
 2. Juli Ontwerpstudio behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van het overeengekomen pakket.

17. Overmacht

 1. In geval van overmacht zal Juli Ontwerpstudio contact met je opnemen om te bespreken hoe en of de Opdracht verder uitgevoerd kan worden. Weet dat Juli Ontwerpstudio er alles aan zal doen om de situatie op te lossen.
 2. Is er naar oordeel van Juli Ontwerpstudio sprake van overmacht, dan kan Juli Ontwerpstudio ervoor kiezen om de Opdracht op te schorten of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Juli Ontwerpstudio tot enige schadeloosstelling verplicht is.
 3. Overmacht is overmacht, dus Juli Ontwerpstudio is niet aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kunnen worden nagekomen.

18. Aansprakelijkheid

 1. Juli Ontwerpstudio zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar Juli Ontwerpstudio kan niet garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn of de door jou beoogde resultaten worden behaald. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Juli Ontwerpstudio geeft geen garanties op de (uitvoering van de) Diensten. De aansprakelijk van Juli Ontwerpstudio is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van de hoogte van de door jou betaalde factuur.
 3. Juli Ontwerpstudio is niet verantwoordelijk (en daardoor niet aansprakelijk) voor diensten van anderen die voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingezet.
 4. Voorzover je schade hebt geleden die is ontstaan door een onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Juli Ontwerpstudio, is de hoogte van het schadebedrag beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

19. Overige bepalingen

 1. Het kan zijn dat deze Algemene voorwaarden niet meer bij Juli Ontwerpstudio past zodat deze eenzijdig gewijzigd moeten worden. Juli Ontwerpstudio stelt je hiervan op de hoogte.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin onze relatie eindigt, blijven deze Algemene voorwaarden onze rechtsverhouding beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op al onze rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Juli Ontwerpstudio is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.